آشپزخانه البرز کرج آشپزخانه البرز کرج
غذاها
چلوکباب لقمه
چلوکباب کوبیده
جوجه مخصوص
جوجه معمولی
زرشک پلو با مرغ
چلوکره ایرانی
بال کبابی 6 تکه
کوبیده سیخی
گوجه کبابی
خوراک جوجه مخصوص
خورش خالی
خوراک مرغ
خوراک ماهی
نیم پرس
حق سرویس
کتف کبابی
سالن
نوشیدنی ها
نوشابه خ کوکا
نوشابه خ فانتا
نوشابه خ اسپرایت
نوشابه کوچک
دوغ خانواده
ماست موسیر
زیتون پرورده
آب بزرگ
دوغ لیوانی
اب کوچک
نوشیدنی ها
نوشابه خانواده
نوشابه
دوغ خانواده
ماست موسیر
آب معدنی
دوغ لیوانی
زیتون پرورده
آب گازدار
نوشابه قوطی
سالاد
دوغ یک لیتری
0
سفارش از آشپزخانه البرز کرج 0